III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, Wrocław, 16 – 18 czerwca 2016

W czerwcu sześciu członków naszego stowarzyszenia reprezentowało nas na III Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który został zorganizowany wspólnie z XXV kongresem Techników Polskich we Wrocławiu.

Kongres przebiegał pod hasłem „Technika – Człowiekowi”, a Światowy Zjazd skupił się na temacie „Inżynierowie Polsce i Światu”. Impreza ta była spotkaniem polskich inżynierów pracujących zarówno w kraju jak i poza granicami Polski. Patronem Honorowym wydarzenia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Uroczyste otwarcie oraz obrady pierwszego dnia miały miejsce w Domu Technika NOT we Wrocławiu. Wzięli w nich udział m.in.: Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Leszek Sirko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, władze województwa i miasta Wrocławia z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, a także przedstawiciele Senatu i Sejmu RP. Przede wszystkim zaś obecna była szeroka reprezentacja środowiska technicznego, które było współorganizatorem wydarzenia we Wrocławiu: inżynierowie z uczelni i instytutów badawczych, właściciele firm i działacze gospodarczy, wynalazcy i konstruktorzy oraz członkowie ruchu stowarzyszeniowego sfederowanego w 40 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych NOT z Polski i kilkunastu krajów świata. Podczas trzech dni obecnych było ponad 400 uczestników, z tego około 70 przedstawicieli polonii z 11 krajów: Australii, Austrii, Francji, Kanady, Litwy, Meksyku, Niemiec, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, USA i Wielkiej Brytanii. Obrady plenarne rozpoczął cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, pt.  „Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki”.

Po wykładzie profesora Jerzego Buzka rozpoczęły się w równoległych blokach sesje plenarne i konferencje naukowo-techniczne. Nasi członkowie czynnie reprezentowali nas w trzech panelach dyskusyjnych:

Znaczenie społeczne i gospodarcze stowarzyszeń naukowo-technicznych w kraju i za granicą

W spotkaniu tym reprezentował nas prezes Marian Zastawny. Spotkanie to było okazją do wymiany spostrzeżeń i opinii na temat rozwoju i przyszłości stowarzyszeń naukowo-technicznych zarówno w kraju jak i za granicą. W dyskusjach szczególny nacisk położono na małe zainteresowanie młodszego pokolenia członkostwem w stowarzyszeniach. Marian podkreślił, że stopień zaangażowania młodszego pokolenia w naszym stowarzyszeniu jest duży i nasz przykład jest pewnego rodzaju ’success story’, który pokazuje, że powiązanie doświadczenia starszych członków z entuzjazmem młodych jest receptą na utrzymanie dynamiki w rozwoju stowarzyszeń.

Information technology  – perspektywa rozwoju – urządzenia i aplikacje

W panelu tym STP było reprezentowane przez prezesa Mariana Zastawnego.

Infrastruktura – Budownictwo – BIM (Building Information Modeling)

Moderatorem i współorganizatorem tego spotkania był nasz członek Piotr Dudek. Panelistami byli zarówno przedstawiciele sfery biznesowej jak i naukowej. Dyskusja przebiegała na temat wdrażania BIM w Polsce i na świecie. Wdrażanie BIM w Polsce odbywa się obecnie raczej tylko w firmach prywatnych. Brak jest skoordynowanego programu rządowego, który by usystematyzował proces BIM. Program taki jest obecnie realizowany w Wielkiej Brytanii, gdzie wszystkie projekty infrastrukturalne finansowane z publicznych pieniędzy muszą być opracowywane w systemie BIM.  Paneliści zgodzili się, że system BIM jest przyszłością i niebawem wszystkie duże projekty będą opracowywane w tym systemie.

Światowy Zjazd Inżynierów zakończył się przyjęciem „Przesłania” podsumowującego dyskusje. Ustalono również, że będzie kontynuowane zwoływanie wspólnych Kongresów Techników Polskich i Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich. Następne spotkanie inżynierów z kraju i ze świata odbędzie się za 4 lata w Krakowie.