Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zapraszamy:

  • prezesów i członków zarządów spółek,
  • członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
  • pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
  • osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Program kursu został opracowany na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259),

Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na szkoleniu jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm. Kurs kończy się egzaminem państwowym wg obowiązujących wytycznych.

Czas trwania kursu: 107 godzin, zajęcia odbywać się będą w POSK, 238-246 King Street, London, W6 0RF, w systemie weekendowym, są to 4 spotkania (jedno spotkanie 2-dniowe, sobota-niedziela, oraz trzy spotkania 3-dniowe, piątek-niedziela); łącznie 11 dni zajęć.

Gwarantujemy zajęcia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez najlepszych trenerów EUROPEJSKIEJ GRUPY DORADCZEJ – lidera na polskim  w zakresie szkoleń dla kandydatów do rad nadzorczych.

Każdy uczestnik kursu otrzyma:

  • bardzo bogate materiały szkoleniowe opracowane przez poszczególnych trenerów      w formie drukowanej (skrypty, konspekty, wyciągi ustaw, itp.)
  • Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych
  • na pendrivie: wykaz i treść wszystkich aktów prawnych niezbędnych do przygotowania się do egzaminu państwowego, opracowane odpowiedzi do pytań oraz wszystkie materiały wydrukowane w wersji elektronicznej
  • notatnik, długopis
  • na zakończenie kursu wszystkim uczestnikom zostaną wręczone imienne certyfikaty.

Szczegółowy program kursu oraz harmonogram zajęć prześlemy po dokonaniu zgłoszenia

Dodatkowe Informacje

Liczba godzin: 107
Cena: £ 1200

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+44 (0) 791 221 0255) lub mailowego (akademia.techniczna@stpuk.org).

Rejestracja

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są mailowo na adres akademia.techniczna@stpuk.org.