Regulamin Akademii

 1. Organizatorem kursów szkoleniowych, zwanych dalej Kursami jest Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – AKADEMIA TECHNICZNA – z siedzibą w POSK, 238-246 King Street, Londyn, W6 0RF zwana dalej Organizatorem.
 2. Udział w kursach jest możliwy po przesłaniu elektronicznego zgłoszenia zamieszczonego na stronie www.stpuk.org do Organizatora oraz po dokonaniu wpłaty należności za udział w Kursach na konto wskazane w mailu potwierdzającym zgłoszenie.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zarezerwowaniem przez Organizatora miejsca na Kursach dla osoby, której dotyczy zgłoszenie.
 4. Wysyłając zgłoszenie udziału w Kursach, Uczestnik akceptuje warunki udziału w Kursach i zawiera wiążącą umowę z Organizatorem.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w Kursach w terminie podanym w mailu potwierdzającym rezerwację przesłanym przez Organizatora. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji z udziału w Kursach.
 6. Po otrzymaniu płatności Organizator na życzenie wystawi fakturę i przekaże ją Uczestnikowi podczas Kursów.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto:

  Technical & Design Academy
  NatWest
  SORT CODE 60-50-06
  ACCOUNT NUMBER 45028494

 8. Uczestnik może zrezygnować z Kursów, przesyłając informację o rezygnacji na adres akademia.techniczna@stpuk.org
 9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kursach już opłaconych najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia Kursów, zgłaszający otrzymuje zwrot całości dokonanej wpłaty.
 10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Kursach już opłaconych w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od planowanego rozpoczęcia Kursów, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty, jednakże może być ona przeznaczona do późniejszego wykorzystania przez Uczestnika, tj. zaliczona na poczet opłaty za udział Uczestnika w innym kursie organizowanym przez Organizatora, w ciągu 6 miesięcy od dnia uiszczenia wpłaty.
 11. Organizator nie dokonuje zwrotów należności za udział w Kursach, w przypadku gdy Uczestnik nie pojawi się na Kursach.
 12. Organizator, po zakończonych kursach wystawia certyfikat poświadczający udział w kursie. Certyfikat nie poświadcza kwalifikacji zawodowych i nie jest gwarantem otrzymania pracy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursów.