Historia

We wrześniu 1940 roku, przy dźwięku syren zapowiadających początek bombardowania Londynu, grupa polskich inżynierów spotkała się aby założyć Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Początkowo głównym celem  STP było zespolenie polskich sił technicznych dla zwycięstwa nad Niemcami. Później działalność poszerzono o zachowanie i pogłębianie wiedzy technicznej na powojenny użytek w kraju oraz pomnażanie kadry inżynierskiej.

Wybierz poszczególne etapy aby dowiedzieć się więcej

Lata 40

7 września 1940

Zebranie Założycielskie – Ognisko Polskie w Londynie – pierwsze walne zebranie odbywało się przy odgłosie syren alarmowych zapowiadających dzienne bombardowanie Londynu, 220 członków

1941-43

Liczba członków wzrasta do 1000, powstaje 11 komisji branżowych i wyodrębnniają się: Stowarzyszenia Elektryków Polskich, SARP, Koło STP w Szkocji, STP w Teheranie

1945

Żołnierze II-go Korpusu tworzą STP w Rzymie. Liczba członków przekracza 5100

ROLA STP w WB JAKO ORGANIZACJI CENTRALNEJ

 • Stowarzyszenie prowadziło kartoteki techników polskich rozproszonych w krajach wolnego świata: USA, Kanada, Palestyna, Turcja, Iran, Brazylia (około 5500 nazwisk).
 • Delegatury STP w Belgii, Szwajcarii, Algierze, Rodezji, Nowej Zelandii.
 • Bliska współpraca ze Stowarzyszeniami Inżynierów i Techników Polskich we Francji i we Włoszech

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA OKRESU WOJENNEGO

 • Zespolenie wszystkich sił technicznych dla zwycięstwa nad Niemcami
 • Polski Wojskowy Warsztat Radiowy – ENIGMA
 • Wynalazki /ulepszenia wyposażenia wojskowego (wykrywacz min, działko p-lotnicze “Polsten”, wykrywanie łodzi podwodnych, miniaturyzacja radiostacji, peryskop czołgowy, wyrzutniki bombowe w samolotach, etc.)
 • powołanie i obsadzenie Wojskowego Instytutu Technicznego, Wydziału Studiów Technicznych Inspektoratu Lotnictwa, Biura Badań Technicznych Saperów, Centrum wyszkolenia Grup Technicznych, Wojskowego Instytutu Geograficznego, Polskiego Wojskowego Warsztatu Radiowego
 • Ponad 800 członków STP pracowało w przemyśle i instytucjach technicznych na terenie WB

W roku 1942 opracowano nowy statut Stowarzyszenia, oprócz działaności związanej z wojną Zarząd powołał do życia komisje, których zadaniem było opracowanie zagadnień dotyczących życia w powojennej Polsce, m. in. dotyczących szkolnictwa wyższego. Tak powstała Rada Akademickich Studiów Wyższych – RAST, i uruchomiona została Polska Politechnika – z wydziałami mechanicznym, inżynierii, elektrycznym, chemicznym, górniczo-hutniczym, architektury i ekonomicznym. Do 1947 roku RAST wydał 180 dyplomów inżynierskich. Po 1947 roku Polska Politechnika została przekształcona w Polish Univesity College Association Limited – PUCAL. Do końca swego istnienia PUCAL wydał 750 dyplomów.

W roku 1948 STP, ze względów formalnych, przekształciło się w The Institution of Polish Engineeners in Great Britain i zakupiło ze środków zadeklarowanych przez członków swoją pierwszą własną siedzibę – dom przy 148 Holland Road W14. Dom Technika skupiał odtąd wszystkie sekcje fachowe i sekretariat STP, aż do roku 1953. Okres wojenny i powojenny to również czas określenia misji STP, która do dziś pozostała niezmienna.

MISJA STP

 • Skupianie i podtrzymywanie więzi między inżynierami i technikami polskimi i brytyjskimi polskiego pochodzenia, pracującymi w WB.
 • Utrzymywanie więzi opartych na zasadach solidarności zawodowej, kulturowej i narodowej, poprzez spotkania towarzyskie, konferencje techniczne, zwiedzanie obiektów przemysłowych i wydawanie materiałów informacyjnych.
 • Obrona wspólnych interesów inżynierów i techników polskich w WB i w Europie, dzięki reprezentacji w różnych organizacjach państwowych i europejskich.
 • Utrzymywanie więzi z inżynierami i technikami w Polsce, pomoc w wymianie informacji technicznych i ciągła działalność na rzecz nauki i propagowania najnowszych osiągnięć wiedzy, opieka nad stażystami.
 • Prowadzenie działalności doradczej w zagadnieniach technicznych, naukowych i ekonomicznych, skierowanej na rynek w Polsce.
 • Pomoc potrzebującym członkom, poprzez Fundusz Samopomocy Stowarzyszenia (Sickness and Benevolent Fund).
 • STP nie jest organizacją komercyjną i zysk nie jest celem jej działalności.

Lata 50

W roku 1952 STP rozpoczęło organizację kursów kreślarskich – jedno-, dwu- i trzyletnich dla wychowanków szkół średnich i ludzi z wykształceniem humanistycznym. W sumie ukończyło je około 750 uczestników, z których większość znalazła pracę w przemyśle i przedsiębiorstwach usługowych.

W roku 1954 Technicy przyczynili się do uratowania Biblioteki Polskiej, którą władze angielskie chciały zlikwidować po zamknięciu PUCAL. Publiczna akcja w obronie Biblioteki zorganizowana przez STP ocaliła zbiory bibloteczne, które znalazły schronienie w budynku PUCAL-u przy 5 Princess Garden w South Kensington. Tam też nową siedzibę znalazło STP.

We wrześniu 1958 roku, staraniem Techników w Wielkiej Brytanii ukazał się pierwszy numer kwartalnika „Nauka i Technika” w nakładzie przeszło tysiąca egzemplarzy. Na czasopismo składały się, głównie w języku polskim, artykuły, raporty, recenzje, monografie, przedruki z innych czasopism. Wśród autorów byli m.in. prof. dr J. Mazur (fizyk) i inżynierowie: B. Budziński (architekt), T. Tchórzewski (elektryk), S. Ziębiński (mechanik) oraz T. Prus-Chąciński (lądowiec). Umieszczone również były ich krótkie życiorysy

Lata 60

Lata 60. ubiegłego wieku była podjęta w 1963 roku inicjatywa budowy Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie (POSK). W poparciu tej inicjatywy dołączył PUCAL. Obie te organizacje były więc założycielami POSK.
Nadzwyczajne Walne Zebranie STP w dniu 12 czerwca 1964 roku uchwaliło przekazać cały majątek STP na POSK,z zagwarantowaniem sobie zupełnie minimalnych usług w powstałym ośrodku. Na podobnych warunkach swój majątek przekazał PUCAL, łącznie przekazano majatek składający się z szeregu pokaźnych domów w centralnych dzielnicach Londynu. W rezultacie tych decyzji wielu członków STP zaangażowało się w prace przy budowie POSK, działaność stutowa tym samym spadła na 2. plan.

W marcu 1965 roku budowa ruszyła z miejsca. Na 100 początkowych członków POSK, 35 należało do STP. Technicy czuli, że to na nich właśnie ciąży szczególna odpowiedzialność za realizację podjętej inicjatywy. POSK budowano – od chwili podjęcia decyzji – przez przeszło dziesięć lat. Były różne trudności, częściowo finansowe, częściowo konstrukcyjne, powiązane z przepisami bezpieczeństwa publicznego, w rezultacie trzeba było niektóre plany przekonstruować.

Ale rezolucja Techników, a zwłaszcza kilkakrotnego prezesa, a później pierwszego przewodniczącego POSK, niestrudzonego profesora Romana Wajdy, pioniera i sprężyny budowy Ośrodka, była taka, że wszystkie przeszkody pokonano i budowa została zrealizowana. Kosztowała dużo. Dużo pieniędzy, wysiłku i zdrowia założycieli. Profesor Roman Wajda umarł przedwcześnie, zanim STP przeprowadziło sie do POSK.

Lata 70

Jubileusz 30-lecia STP zbiegł się we wrześniu 1970 roku z obradami Kongresu Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej na Obczyźnie, na którym było kilkuset naukowców i przedstawicieli Polonii nieomal
wszystkich części świata. Obrady i liczne wystawy odbywały się w pomieszczeniach Wydziału Mechanicznego w Imperial College w Kensington. Pracom przygotowawczym do Kongresu, które trwały
trzy lata, przewodniczył ówczesny prezes STP i przewodniczący POSK, prof. Roman Wajda. Komitet organizacyjny pracował w budującym się POSK, gdzie równiez miała miejsce towarzysząca kongresowi
wystawa zbiorów historycznych Biblioteki Polskiej w Londynie.

Kilka lat później w 1974 roku Stowarzyszenie urządziło publiczną wystawę projektów i prac wykonanych przez polskich techników i inżynierów. Głównym celem projektu było pragnienie, ażeby praca i osiągnięcia
polskich inżynierów poza Krajem nie poszły w zapomnienie. Od 1977 roku STP ma własne pomieszczenie w POSK – pokój na 3. piętrze, obok sali wykładowej PUNO. Dzięki wysiłkom Zarządu i członków Stowarzyszenia życie organizacji, która przez dziesięć lat skupiała swój wysiłek i majątek na budowie polskiego ośrodka, zaczęło sie na nowo – odczyty, imprezy towarzyskie, spotkania miesięczne i okolicznościowe znowu stanowią główną działalność STP.

Lata 80

Z okazji 40-lecia STP odbył się w dniach 30 maja-1 czerwca 1980 roku zjazd członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości w Londynie, wzięło w nim udział około 150 osób. W ramach programu Zjazdu została otwarta w POSK wystawa prac (ok. 50 plansz) członków STP ilustująca osiagnięcia inżynierów polskich na uchodźstwie, pokazująca ich wkład w życie ekonomiczne i kulturalne krajów, w których się znaleźli. Wśród prawie 50 wystawców z Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych znaleźli się reprezentanci prawie wszystkich działów przemysłu, inzynierii, budownictwa, instytutów badawczych i szkolnictwa. Głównym „drogowskazem” wystawy była plansza przedstawiająca etapy rozwoju Stowarzyszenia w czasie jego 40-letniego istnienia.

Lata 90

Uroczystość 50-lecia STP w Wielkiej Bytanii odbyła się w niedzielę 23 września 1990 roku. Z tej okazji został wydany poszerzony numer (60) „Techniki i Nauki”. Jubileuszowy numer zawierał slowo wstępne
od prezesa Stowarzyszenia Inż. Adama Ostrowskiego: „Złoty Jubileusz zamyka okres wspaniałych osiągnięć polskiego inżyniera. Ci, których pochłonęła mobilizacja 1939 roku, zasłużyli się wiernie Polsce. Jakimikolwiek drogami los ich pokierował, swoim technicznym wykształceniem i praktycznym podejściem do zagadnień wyróżniali się przy każdej sposobności. (…) I dziś, zdawałoby się, że Stowarzyszenie osiągnęło kres swojej inicjatywy, jak drzewo wydające owoce, zamierające na zimę”.

Prezesi STP

1940 – 1941
prof. dr inż. Stanisław Płużański
1941 – 1942
inż. J Barcikowski
1942 – 1944
prof. inż. Feliks Olszak
1944 – 1950
inż. Józef Zenon Różański
1950 – 1952
inż. Antoni Wasiutyński
1952 – 1954
inż. Marian Antoni Batkowski
1954 – 1957
prof. inż. Roman Wajda
1957 – 1958
inż. Henryk Mateusz Hajducki
1958 – 1960
prof. inż. Roman Wajda
1960 – 1961
inż. Marian Antoni Batkowski
1961 – 1962
inż. Czesław Woyno
1962 – 1963
dr inż. Stanisław Kazimierz Liszka
1963 – 1966
dr inż. Stanisław Wyrobek
1966 – 1967
inż. Zbigniew Świdziński
1967 – 1970
dr inż. Stanisław Wyrobek
1970 – 1972
inż. Henryk Mateusz Hajducki
1972 – 1973
inż. Jerzy Stanisław Kucięba
1973 – 1975
prof. dr inż. Mieczysław Sas-Skowroński
1975 – 1980
inż. Jerzy Anatol Reicher
1980 – 1981
gen. dypl. inż. Jerzy Przemysław Morawicz

1981 – 1985
inż. Józef P. Baraniecki

1985 – 1988
dr inż Jan Dzienisiewicz
​​1988 – 2000
inż. Adam Ostrowski
2000 – 2004
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec
2004 – 2006
dr inż. Andrzej Fórmaniak
2006 – 2009
mgr inż. Krzysztof Ruszczyński
2009-2012
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec​
2012-2015
mgr inż Piotr Dudek
2015-2018
dr inż. Marian Zastawny
2018-
mgr inż. Piotr Świeboda